Vállalkozási szerződés csillagvizsgáló építésére


HEGYHÁTI CSILLAGVIZSGÁLÓ
HEGYHÁTSÁL, Fő utca 49.

Csillagvizsgáló GPS Location:
46.95505 North, 16.64380 East

ELÉRHETŐSÉGEK:

Levelezési cím:
9915 Hegyhátsál, Fö u. 19.
  • Bankszámlaszám: 
  • 11747020-20033538
  • Adószámunk: 18893414-1-18

TÁVCSÖVES BEMUTATÁS ELŐZETES TELEFONOS EGYEZTETÉS ALAPJÁN

(06/30/937-6283, 06/30/936-6333)

A program részvételi díja 10 főig: 5.000.-Ft, 10 fő felett +500.-Ft/fő

Tartalma: Szakmai vezetés, távcsöves bemutatás. Időtartama: 2 óra

   FOTOGALÉRIA
SZJA 1%
1%-ának részünkre történő felajánlásával!
(18893414-1-18)

BESZÁMOLÓ JELENTÉSEK 

2 0 0 9 * 2 0 1 0 * 2 0 1 1 * 2 0 1 2 * 2 0 1 3 * 2 0 1 4 * 2 0 1 5 * 2 0 1 6 * 2 0 1 7 * 2 0 1 8 *

ÉSZLELÉSI AJÁNLAT

- Jupiter bolygó (Földközelben)


(Jene Sándor animációja a 2015.03.20-i részleges napfogyatkozásról)


Alapítványunk céljairól
KORÁBBI HÍREK

2004.06.08.A hallgatóságot teljesen lenyűgözte a sziporkázó előadásmód valamennyi rendezvényen.Nemzetközi Üstökös Konferencia 2006Nemzetközi Üstökös Konferencia 2006MCSE-MTT Tarján 2006Orion_TrapézNova SCO2008_2008090320080621_SzentIvánÉjSzent Iván - éj 2010Szent Iván - éj 2010Készülődik a felkutató csapatAz ellátmány2012.07.21.201106152007.01.12. (nappali)
további képek >>

A HEGYHÁTI CSILLAGVIZSGÁLÓ AVATÁSA2019. június 24. , hétfő Legyen a kezdőlapom !

Vállalkozási szerződés

 

 

amely létrejött egyrészről a Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány 9915 Hegyhátsál, Fő u. 19. (adószám: 18893414-1-18; képviseli: Tuboly Vince, a kuratórium elnöke), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

 

másrészről a Vasi Opus Építőipari Kft. (székhely: 9700 Szombathely, Lovas u. 23. ; képviseli: Horváth Róbertné ; cégjegyzékszám:.; Cg.18-09104179., adószám: 11947990-2-18; számlavezető bank, bankszámlaszám: CITIBANK Rt. bank 10800014-70000006-10989934) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

 

mint Szerződő felek között az alulírott helyen és napon, az alábbiak szerint:

 

Előzmény

Felek rögzítik, hogy Megrendelő  2011. február 16. napján ajánlattételi felhívást küldött  "Csillagvizsgáló épület építése" tárgyában.

Megrendelő a közbeszerzési eljárásban az összegezést 2011. március 11. napján küldte meg, amely értelmében a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó lett. Ennek megfelelően a felek a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 99. § (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek jelen szerződés és az ehhez kapcsolódó mellékletek (a továbbiakban együttesen: "Szerződés") feltételei szerint.

 

1.      A szerződés tárgya, a felek jogai és kötelezettségei

1.1.   Vállalkozó, a közbeszerzési kiírás és az ajánlatában foglaltak alapján vállalja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezete. Kiemelt hazai és nemzetközi természettudományos helyi attrakciók fejlesztése.

Hiv. szám: 1009404. Nyilvántartási szám: 2064279242.

"Csillagvizsgáló épület építése" című projekt keretében megvalósuló építési, munkák elvégzését, amelynek ellenében Megrendelő a 3.1. pontban rögzített vállalkozási díjat fizet a Vállalkozónak. A Vállalkozó részletes feladatait jelen szerződés 1. számú melléklete képezi.

 

1.2.   Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges összes hatósági és egyéb engedéllyel, eszközzel, továbbá mindazon szakmai tapasztalattal, amely a tevékenység megfelelő szintű ellátásához szükséges.

 

1.3.   Megrendelő a szerződés aláírásával egyidejűleg Vállalkozó rendelkezésére bocsátja a feladat ellátásához szükséges információkat.

 

1.4. A Vállalkozó a munkát saját költségén végzi el. Köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors befejezését.

 

1.5.   Megrendelő a munkát a Vállalkozó szükségtelen zavarása nélkül bármikor ellenőrizheti. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.

 

1.6.   A teljesítés helye:

 

1.6.1.      9915 Hegyhátsál, Fő u.  hrsz.: 77.

1.7.     A szerződés hatályba lépése: Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés az alábbi feltételek közül az utolsóként teljesülő feltétel bekövetkezésének napján lép hatályba:

 

1.7.1.      A Megrendelő és a Savaria Takarékszövetkezet között 39.000.000.-Ft projektfinanszírozási  kölcsön nyújtására vonatkozóan kölcsönszerződés jön létre.

1.7.2.      A Megrendelő a projekt pénzügyi fedezetének teljesítéséhez beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó felhatalmazást ír alá és ad át a vállalkozó részére.

 

 

 

2.      Teljesítési határidő

 

2.1.   A Vállalkozó a Megrendelő előzetes, írásbeli hozzájárulásával előteljesítésre jogosult.

 

2.2.   A szerződéses munkák végteljesítési határideje: a szerződés hatályba lépéstől számított 5 (öt) hónap.

 

 

 

3.      Vállalkozási díj, fizetési feltételek

3.1.   Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó szerződésszerű teljesítés esetén összesen nettó: 31.381.004,- Ft +25% ÁFA, azaz mindösszesen bruttó: 39.226.255.-Ft  vállalkozási díjra jogosult.

 

3.2.      A vállalkozási díj a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes költségét fedezi, valamennyi anyag- és munkadíjköltséget, vámot és a vállalkozás teljesítésével kapcsolatban felmerült egyéb költséget, ideértve a felelős műszaki vezető által nyújtandó szolgáltatásokat is.

 

3.3        A vállalkozási díjon felül Vállalkozó egyéb címen sem díjazásra, sem költségtérítésre nem tarthat igényt.

 

3.4.   A vállalkozási díj kifizetése számla ellenében történik.

 

3.5.   Vállalkozó jogosult összesen 1 db rész-számla és 1 db végszámla kibocsátására az alábbiak szerint:

         Résszámla kibocsátásának határideje: 2011. június 25., értéke: a műszaki ellenőr által leigazolt készültség értéke.

         Végszámla kibocsátásának határideje: a munka befejezésekor.

 

3.6.   Felek megállapodnak, hogy az 1. pontban meghatározott feladat teljesítéséről Megrendelő az átvételtől számított 5 napon belül teljesítésigazolási jegyzőkönyvben nyilatkozik, illetve szükség esetén közli kifogásait a Vállalkozóval. A Megrendelő képviseletében a teljesítésigazolás kiállítására Megrendelő műszaki ellenőre, illetőleg képviselője (Tuboly Vince) jogosult.

 

3.7.   A számla benyújtására a teljesítésigazolási jegyzőkönyv kiállítását követően kerülhet sor.

 

 

3.8    Megrendelő fizetési kötelezettségének csak akkor tesz eleget, ha a Vállalkozó a számla esedékességét megelőzően bemutat egy 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, mellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs. Amennyiben a szállító nem mutat be együttes adóigazolást, vagy az együttes adóigazolás köztartozást mutat, megrendelő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban. Art.) 36/A. § (6) bekezdésére tekintettel a 36/A. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően jár el.

 

4.      Alvállalkozás

4.1.   Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén a Vállalkozó felel minden olyan kárért, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be. Jogosan igénybevett alvállalkozóért a Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.

 

4.2.   Az alvállalkozói szerződéseknek meg kell felelniük jelen szerződés kikötéseinek.

 

 

 

5.   A Vállalkozó kötelezettségei

 

5.1.      A Vállalkozó kötelezi magát, hogy a szerződés tárgyát jelen szerződés és annak mellékletei, valamint a mindenkor hatályos építésügyi, tűzrendészeti, balesetvédelmi, egészségügyi és egyéb vonatkozó szakhatósági előírások és az általánosan elfogadott hazai szakmai elvárások szerint, a rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek megfelelően, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a magyar szabványok szerinti I. osztályú minőségben és I. osztályú anyagok felhasználásával, az átadás-átvételi határidőre hiba- és hiánymentesen elkészíti.

 

5.2.      Az I. osztályú teljesítés tartalmát az építési jogszabályok, a vonatkozó magyar szabványok és a felhasználásra kerülő egyes termékekre vonatkozó alkalmassági engedélyek, tanúsítványok határozzák meg.

 

5.3.      A Vállalkozó köteles biztosítani a munkák megvalósítása során olyan képzett és tapasztalt vezetőket és irányítókat, továbbá szakképzett, betanított és segéd munkaerőt, amely a Vállalkozó szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő és időben történő teljesítése érdekében szükséges.

 

 

5.4.      Vállalkozó köteles a jelen szerződés rendelkezéseit és a szerződés tárgyára vonatkozó előírásokat az alvállalkozókkal kötött szerződésben is megfelelően érvényesíteni. Ezen rendelkezések és előírások alvállalkozók általi betartásáért a Vállalkozó a Megrendelővel szemben felelősséggel tartozik. A Vállalkozó a Megrendelővel szemben egyekben teljes mértékben felel az alvállalkozói minden tevékenységéért és cselekedetéért.

 

5.7.      Vállalkozó köteles a munkát úgy megszervezni, hogy a munkaterületen dolgozó alvállalkozók egymás munkáját ne zavarják, illetve a határidőre való teljesítést ne veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabályokat maradéktalanul betartsák. Az alvállalkozók kizárólag a Vállalkozóval állnak jogviszonyban, így tőle fogadhatnak el utasításokat, illetve kizárólag vele szemben érvényesíthetik követeléseiket.

 

5.8.      A Vállalkozónak korlátlan lehetőséget kell biztosítania arra, hogy az illetékes hatóságok ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban. Ezen felül lehetővé kell tennie a hatóságoknak a részvételt azokon a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó feladatkörébe tartoznak.

 

 

5.9.      A Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) alapján köteles a munkaterület átadás-átvételétől kezdve folyamatosan építési naplót vezetni és azt állandóan a kivitelezés helyszínén tartani. A naplót a hatályos jogszabályi előírásnak megfelelően egy eredeti és egy másolati példányban (illetve jogszabály módosulás esetén az abban meghatározásra kerülő példányban) kell vezetni, melyből a Megrendelő egy másolati példányra jogosult.

 

5.10.  A Vállalkozó köteles a munkaterületet tiszta és biztonságos állapotban tartani, a keletkezett építési és egyéb hulladék elszállításáról a munka végzése során rendszeresen gondoskodni. A Vállalkozónak az építési és bontási hulladék kezelésével kapcsolatban, egyebekben az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes előírásai szerint kell eljárnia.

 

5.11.  A Vállalkozó a munka befejezésekor köteles saját költségén eltávolítani minden hulladékot, a saját vagy alvállalkozói tulajdonát képező eszközöket, szerszámokat, gépeket és anyagokat, és köteles a munkaterületet tiszta és biztonságos állapotban átadni.

 

 

5.12.  A Vállalkozó köteles gondoskodni a munkaterületre vonatkozó tűzrendészeti, munkavédelmi, környezetvédelmi (így különösen a zaj-, rezgés-, légszennyeződésekre vonatkozó), balesetvédelmi, tűzvédelmi és egyéb előírások betartásáról. A munkaterület megfelelő védelme és őrzése a Vállalkozó kötelezettsége. Ezen intézkedések be nem tartásából származó minden felelősség a Vállalkozót terheli.

 

5.13.  A Vállalkozó köteles a személyek biztonságát vagy a vagyoni értékeket veszélyeztető kár lehetőségének felmerülése esetén haladéktalanul kárelhárítási intézkedéseket tenni és azokról a Megrendelőt azonnal értesíteni.

 

6.    A munka megkezdése, együttműködés a kivitelezés alatt

 

A munkaterület átadása és a munka megkezdésének időpontja: a szerződéskötést követő 8 napon belül.

 

A Vállalkozó a kivitelezés helyszínét előzetesen megtekintette, állapotát szemrevételezte.

 

6.1.      A Megrendelő a munkaterületet átadás-átvétel keretében adja át a Vállalkozó részére. Az átadás megtörténtét az építési naplóban kötelesek a felek rögzíteni.

 

6.2.      Az építési naplóba bejegyzésre a Megrendelő képviseletében eljáró személyek, a műszaki ellenőr, a Vállalkozó és a felelős műszaki vezető jogosultak.

 

6.3.      A takarásra kerülő munkák ellenőrzése érdekében, vagy szakhatósági ellenőrzési munkák megkezdése előtt a Vállalkozó köteles az ellenőrzések és vizsgálatok várható időpontját 3 munkanappal korábban az építési naplóba bejegyezni, és arról a Megrendelőt írásban úgy értesíteni, hogy kizárólag a Megrendelő szabad döntésén múljon, hogy a nevezett eseményen részt kíván-e venni.

 

6.4.      A Megrendelő és a műszaki ellenőr jogosultak a kivitelezést bármikor ellenőrizni, észrevételeiket, javaslataikat az építési naplóba bejegyezni. A Vállalkozó köteles a bejelentésekre 3 munkanapon belül a naplóban válaszolni.

 

6.5.      A Megrendelőnek joga van az építkezés kivitelezésének ellenőrzése érdekében szükség esetén megbeszélést kitűzni, amelyen a Vállalkozó köteles részt venni. A megbeszélés eredményeiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben meghatározottak - amennyiben azok nem ellentétesek jelen szerződés előírásaival és a közbeszerzési eljárás alapján rögzítettekkel és a hatályos jogszabályokkal -  kötelezőek a Vállalkozó számára.

 

 

6.6.      A Vállalkozó műszaki vezetőjének alkalmasnak kell lennie arra, hogy a felelős szakmai építésvezetést az építésügyi szabályoknak és szabványelőírásoknak megfelelően ellássa, és a kivitelezést teljes felelősséggel irányítsa. A felelős műszaki vezető alkalmasságára vonatkozó igazolásokat Vállalkozó jelentkezése tartalmazza.

 

 

 

7.         A szolgáltatás átvétele: a teljesítés

 

7.1.      Az átadás-átvételi eljárás időpontjáról a Vállalkozó 10 nappal korábban köteles írásban értesíteni a Megrendelőt.

 

7.2.      7.2.1. Az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő, illetve műszaki ellenőre a szerződés tárgyát teljes körűen megvizsgálja annak megállapítása érdekében, hogy a szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka, vagy technológiai szerelés a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult, és a teljesítés megfelel az előírt műszaki és a szerződésben vállalt követelményeknek, jellemzőknek, valamint jogszabályi előírásoknak.

7.2.2.     A Megrendelő köteles a Vállalkozó által megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni az elkészült építőipari kivitelezési tevékenységet, és az építési szerződésben foglaltak teljesülését.

7.2.3.     Az átadás-átvételi eljárásról, valamint az ott felfedezett hibákról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyből 3 példány készül. A jegyzőkönyv egy-egy példánya a Megrendelőt és a Vállalkozót illeti, illetve egy példány az építési napló mellékletét képezi.

7.2.4.     A jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a bizonyító erejű tényeket, amelyekre jogvita esetén szükség lehet.

7.2.5.     A jegyzőkönyvben rögzített hibákat a Vállalkozó köteles az ott meghatározott időn belül maradéktalanul kijavítani.

 

 

 

7.3.      A felek az átadás-átvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a Vállalkozó teljesítése hiba- és hiánymentes (kivéve az olyan jelentéktelen hibákat, hiányokat, amelyek nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot és Vállalkozó meghatározott időpontig kijavítja, pótolja azokat), a jelen szerződésben foglaltaknak mindenben megfelel, továbbá a környező létesítményekben, közművekben, utakban a Vállalkozó vagy alvállalkozói által esetlegesen okozott károk rendezésre vagy kijavításra kerültek.

 

7.4.      Nem tagadható meg az átvétel a teljesítés olyan hibái miatt, amelyek önmagukban vagy más hibákkal, illetve hiányosságokkal összefüggésben és a kijavításukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát, ha az egyebekben megfelel a jelen szerződésben, illetve a hatályos jogszabályokban foglalt feltételeknek. A Vállalkozó ezen hibákat is köteles kijavítani az átadás-átvételkor készült jegyzőkönyvben foglalt határidőig.

 

7.5.      Az építmény műszaki átadás-átvételét, az esetleges hibák, hiányok és hiányosságok kijavítását, pótlását követően - a szerződés teljesítéseként - a Vállalkozó a Megrendelő birtokába adja az építményt, építményrészt, továbbá átadja a rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságot igazoló felelős műszaki vezetői nyilatkozatot és az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék-nyilvántartó lapot.

A birtokba adás során a Vállalkozó - a fenti dokumentumokon túl - a Megrendelőnek átadja az őt megillető építési naplópéldányt, az építési napló összes mellékletét, a megvalósítási dokumentációt és a jótállási dokumentumokat (a főbb mozgatható építményszerkezetek kezelési útmutatóját, használati utasítását, stb. az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint.)

 

7.6.      Jelen szerződést a felek akkor tekintik teljesítettnek, ha a sikeres műszaki átadás-átvétel megtörtént.

 

7.7.      Vállalkozó tudomásul veszi, hogy pótmunka elvégzésére kizárólag Megrendelő műszaki ellenőre, illetőleg Megrendelő jóváhagyása esetén, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően, a hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével jogosult.

 

 

 

 

 

8.      A Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése, kötbér, a szerződés megszűnése

 

8.1.   A Vállalkozó kötelezettségeinek - felróható - nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése esetén Megrendelő a szerződést egyoldalú nyilatkozatával a jövőre nézve megszüntetheti vagy a szerződés megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal felbonthatja, és követelheti a neki okozott kár megtérítését.

 

8.2.   A Megrendelő a fentieken túl a szerződéstől bármikor - indokolás nélkül - elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát megtéríteni: felek rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozónak a Megrendelő elállásáig a teljesítés érdekében költségei, kiadásai keletkeztek, bizonyos munkákat már elvégzett, anyagokat beszerzett, az elszámolásra a szerződés 3. pontjában foglaltakat tekintik irányadónak.

 

8.3.   A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős.

 

8.4.   Amennyiben a Vállalkozó - neki felróhatóan - késedelmesen teljesít, úgy a Megrendelő - a szerződésszegésből fakadó egyéb igényein túl - késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől számítva napi 50.000,- Ft (Ötvenezer forint). A késedelmi kötbér maximális mértéke a nettó ajánlati ár 10 %-a.

 

8.5.   Késedelmi kötbér lehívhatóságának időtartama: 30 nap.

 

8.6.   30 napon túli, a Vállalkozónak felróható okból előálló késedelem esetén a Megrendelő azonnali hatállyal elállhat a szerződéstől, és ezen felül meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a nettó vállalkozási díj 15%-a.

 

8.7.   A Megrendelőnek jogában áll a késedelmi valamint meghiúsulási kötbért az esedékes vállalkozási díjba beszámítani.

 

8.8.   A Megrendelő a kötbérigényét írásban köteles közölni a Vállalkozóval, külön megjelölve annak jogalapját és összegét.

 

8.9.   A szerződő felek a szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. Ebben az esetben a felek írásban, közösen aláírt okiratban rendelkeznek a szerződés megszűnésével kapcsolatos elszámolásról, és a feleknek a megszüntetésről rendelkező okiratban meghatározott megszűnési időpontig még fennálló és teljesítendő feladatairól.

 

9.         Szavatosság, jótállás

 

10.1.  A Vállalkozó felelősségére a beépített anyagok, valamint nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a Ptk. szabályait, valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződéskötéskor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vállalkozó ennek körében szavatol az általa felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a Megrendelő által átadott terveknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelően, I. osztályú minőségben végzi el.

 

10.2.  A szavatossági és jótállási felelősség keretében a Vállalkozó elsősorban köteles a feltárt, és a Megrendelő által közölt hibákat saját költségére kijavítania. Vállalkozó a hiba kijavítását, annak közlésétől (tudomására jutásától) számított 72 órán belül köteles megkezdeni, és a szakma szabályainak megfelelően ésszerű időn belül befejezni.

 

10.3.  A jótállási idő lejárta előtt 30 nappal a felek vizsgálatot tartanak, és jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen fennálló hibákat, amelyek kijavítására a 10.3. pontban meghatározottak szerint köteles Vállalkozó eljárni.

 

 

12.    Kapcsolattartás

 

12.1. A felek a szerződés teljesítésének elősegítése érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek meg az alábbiak szerint:

 

-    Megrendelő képviselője:

 

Név: Tuboly Vince

Tel: 06/30/93-66-333
Fax: 06/94/424-338

          e-mail: tubolyv@t-online.hu

 

-    Megrendelő műszaki ellenőre:

 

 

Név:     Pfliegler Attila

 

Cím:     Szombathely, Kisfaludi S. út. 14.

 

Telefonszám: 06/20/55-25-050

 

Fax:

 

E-mail:

 

 

-    Vállalkozó felelős műszaki vezetője:

 

 

Név:

Horváth Róbert

Cím:

9915 Hegyhátsál, Temető út 21.

Telefonszám:

06/30/24-72-996

Fax:

06/94/524-036

E-mail:

horvathrobert@vasiopus.hu

 

12.2. Szerződő felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax útján kell megküldeni, amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó személyek részére kézbesítették. Az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette.

 

12.3. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett.

 

12.4. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot - az ellenkező bizonyításáig - a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

 

12.5. A szerződő felek megállapodnak, hogy a fent megjelölt kapcsolattartók személyében történt változásról a másik felet haladéktalanul értesítik. A kapcsolattartók személyében bekövetkezett változás a másik félhez szerződésszerűen megküldött értesítéssel lép hatályba.

 

 

 

14.    Vitás kérdések rendezése

 

14.1. A Vállalkozónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatosan felmerült. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

 

14.2. Ha a felek a fent meghatározott módon 15 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett vitájukat, úgy a pertárgy értékétől függően a Vas Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

 

 

15.    Egyéb rendelkezések

 

15.1. Felek a szerződést kizárólag írásban, a Kbt. 303. §-ában foglaltakra figyelemmel módosíthatják.

 

15.2. Vállalkozó vállalja, hogy jelen szerződés aláírásával az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakról tájékoztatja alvállalkozót a vele kötendő szerződésben.

 

15.3. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó által a jelen szerződés teljesítése során átadott anyagokat a Megrendelő csak a Vállalkozó kifejezett, előzetes, írásbeli hozzájárulásával ruházhatja át harmadik személyre akár ingyenesen, akár ellenérték fejében.

 

15.4. A szerződés a felek általi aláírásának napján lép hatályba, és mindkét fél szerződésszerű teljesítésével - a 2. és 3. pontokban foglaltakra figyelemmel - megszűnik.

 

Szerződő felek a jelen szerződést - annak elolvasása és értelmezése után -, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 4 (négy) példányban - melyből Megrendelőt 3 (három), Vállalkozót 1 (egy) eredeti példány illet - aláírják.

 

 

Kelt, 2011. március 21.

 

 

 

Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány

Vasi Opus Építőipari Kft.

9915 Hegyhátsál, Fő u. 19.

9700 Szombathely, Lovas u. 23.

 

 

 

 

                ???????.

????????.

                     Megrendelő

Vállalkozó

 

 

 

Mellékletek:    1. számú melléklet: Árazott költségvetés

                       

 

 

 

 

 
VÁLTOZÓCSILLAG MEGFIGYELŐK RÉSZÉRE
For Variable Star Observers 


NAPI FRISS HÍREK


CSILLAGÁSZAT.HU


Linkajánlat
Albireo Amatőrcsillagász Klub
Az Univerzum képekben
CSIMABI A csillagászat magyar nyelvű bibliográfiája
SCUTUM CSILLAGVIZSGÁLÓ
Kunszentmártoni Csillagászati, Környezet- és Természetvédő Egyesület
MEGAPORT

Magyar Csillagászati Egyesület


TávcsődiszkontSZŰKEBB HÁZUNKTÁJA

A KÖRMENDI KISTÉRSÉG

magyarul


english
deutsch
sloven

 A Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány honlapja.